Referat af ordinær generalforsamling 2016

Afholdt den 23. marts 2016 på Villa Duflot, Perpignan.

Klokken 17.30 bød formanden, Leo Skiffard, velkommen til de 63 medlemmer og gæster, der var mødt op til årets generalforsamling. Formanden rettede en særlig velkomst til advokat Max Ulrich Klinker, der var kommet rejsende den lange vej fra Nice. Formanden udtrykte håbet om en god og positiv atmosfære under generalforsamlingen.

ad 1) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog valg af Max Ulrich Klinker, som valgtes enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og kunne efter gennemgang af formalia konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. På forespørgsel blev han oplyst om, at der ikke var modtaget fuldmagter.

ad 2) Formandsberetningen: Formanden præsenterede den siddende bestyrelse, som foruden ham selv består af Hanne-Grethe Martin, som sekretær, Birgitte Sørensen som kasserer og Mazhar Kristensen som web-ansvarlig. Formanden udtrykte tak til nævnte bestyrelsesmedlemmer for den indsats, de havde gjort i løbet af det forgangne år.

I årets løb havde man gennemført 8 arrangementer, der alle havde haft rimelig god deltagelse, bortset fra julearrangementet, der blot havde samlet 20 medlemmer, som dog fik en rigtig hyggelig aften.
I løbet af det forgangne år var der blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder. For så vidt angår bladet Medlemsnyt er det i årets løb udkommet, når der har været stof hertil. Bladet redigeres fortsat af Nils Chaillet, og formanden benyttede lejligheden til at rette en tak til ham.

Formanden oplyste, at antallet af medlemmer fortsat var faldende, idet en del medlemmer efterhånden havde nået en alder, hvor de ønskede at vende tilbage til Danmark. Samtidig med forhindrede dobbeltbeskatningen nye danske i at søge til vore breddegrader. Medlemstallet var således nu på 193. Heraf er de 98 bosat i Frankrig og de 95 i Danmark. Formanden benyttede lejligheden til at byde velkommen til et nyt medlem. Endelig gjorde han opmærksom på den omstændighed, at foreningen næste år skal fejre sit 20 års jubilæum.

Et medlem, Stig de Geer, gav udtryk for, at der burde være i hvert fald et par arrangementer pr. år placeret indenfor nærområdet, når der nu var tale om en forening for ikke blot Roussillon, men også Languedoc. Man burde måske lave en oversigt over medlemmernes geografiske placering. Hertil kom fra salen et ønske om et tættere samarbejde med foreningen Nimros.

Forsamlingen tog formandsberetningen til efterretning.

ad 3) Regnskabsaflæggelse og kontingentfastsættelse: Kassereren Birgitte Sørensen gennemgik regnskabet, der balancerede med 22.234 og udviste et lille overskud på 317 €. Ved årets udgang var foreningens formue således steget til 22.234 €. Regnskabet godkendtes enstemmigt af forsamlingen.

Kassereren forelagde herefter budgettet for 2016, der balancerede med 10.550 € og viste et ganske lille overskud på 50 €, hvilket blev taget til efterretning af forsamlingen.

ad 4) Indkomne forslag: Dirigenten fastslog, at der ikke var indkommet forslag.

ad 5) Valg: På valg var Leo Skiffard, der genvalgtes med akklamation, og desuden genvalgtes til revisorposten Ole Ring Nielsen, medens Ole Kampmann Lassen genvalgtes som suppleant for samme.

ad 6) Eventuelt: Birgitte Sørensen, der har arbejdet med foreningens website, fortalte om de nye ting der var sket i forbindelse med samme. Debut’en for den foryngede website var i øvrigt samme dag kl. 14.00, og vores website er nu designet til at kunne håndteres både pr. telefon og tablet.

Formanden gik lidt nærmere ind på omtalte medlemsafgang og talte lidt om årsag og virkning.

Max Ulrich Klinker benyttede lejligheden til at fortælle lidt om relationerne Frankrig-Danmark, hvor der måske var tale om, at man på ministeriel plan ville ”røre lidt på sig”.

Der var ikke flere, der ønskede ordet, hvorfor dirigenten takkede for indlæg og drøftelser samt for god orden.

Generalforsamlingen hævedes, hvorefter formanden rettede en stor tak til Max Ulrich Klinker fordi, han altid så velvilligt stiller sig til rådighed ved vore ordinære generalforsamlinger og leder disse yderst professionelt.

Dato: 23.3.2016

Dirigent: Max Klinker
Referent: Hanne Martin