Referat af ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamlingen blev afholdt den 16. april 2017 på Domaine de Rombeau. Rivesaltes.

Klokken 16.45 bød formanden, Leo Skiffard, velkommen til de 79 medlemmer, der var mødt frem til årets generalforsamling.

ad 1) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Paulli Martin, som valgtes enstemmigt. – Dirigenten takkede for valget og kunne efter gennemgang af formalia konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indkaldt i rette tid.

ad 2) Formandsberetning:
”Kære medlemmer, kære venner, jeg vil gerne begynde med at byde jer alle hjertelig velkommen til vores årlige generalforsamling, der i år falder på 20-års dagen for foreningens stiftelse.
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Hanne Martin, Birgitte Sørensen, Mazhar Kristensen og jeg selv. Jeg synes vi har haft et fremragende godt samarbejde og hjulpet hinanden godt med at arrangere og afvikle årets aktiviteter.
Vi er i øjeblikket ca. 165 medlemmer, hvoraf 93 er fastboende i Frankrig, resten er fastboende andre steder(DK). Der har været en lille tilbagegang, men der er også kommet nye medlemmer.
Lidt om årets aktiviteter siden sidste generalforsamling:
1. Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, 4 på vores foretrukne mødested Café de La Poste i Perpignan og ét på Domaine de Rombeau som forberedelse til denne generalforsamling.
2. I foreningen har været afholdt følgende aktiviteter:
27. april, Bustur til den spanske by Vic, hvor vi med guide blev ført rundt i den gamle spændende by med romerske ruiner mm. Senere spiste vi frokost sammen på en dejlig lille restaurant, vi var 23 deltagere.
23. juni, Sct. Hans aften blev igen i 2016 afholdt på vingården La Perdrix mellem Trouillas og Thuir. Vi havde hyret Daniel til at stege lam, og man kunne købe vingårdens produkter til maden. Der var en kort vinsmagning og orientering om stedet af værten André Gil, inden vi gik i gang. Stig DeGeer holdt båltalen, vi var 25 deltagere.
16. august, bådtur fra Port Argeles Sur Mer til Collioure for at se det årlige fyrværkeri fra havet blev i år aflyst efter terrorangrebene i Frankrig. Man valgte i en periode ikke at have store samlede folkemængder.
31. august, besøg på den moderne vingård Terra Remote i Spanien, hvor vi efter rundvisning og vinsmagning spiste picnic i det fri arrangeret af vingården med deres vine til maden. Vi var 21 deltagere.
11. oktober, udflugt til Arles Sur Tech, hvor vi så det gamle kloster, senere over bjerget til Tapis i Spanien, hvor vi spiste frokost på restaurant Can Mach. Vi var 30 deltagere.
2. december, vores årlige julearrangement, denne gang på La Villa Duflot. Vi var 30 deltagere, færre end vi er vant til, hvorfor vi valgte at afvikle middagen uden egentlige juleaktiviteter. Bordet var pyntet smukt, og vi havde en meget hyggelig middag. Desværre havde La Villa en lidt dårlig dag.
22. marts, tur til Narbonne, først i hallerne på egen hånd, senere rundvisning i den gamle Katedral med en meget kompetent guide. Senere spiste vi på Les Grands Buffets, en imponerende buffet. Vi var 43 deltagere.

Aktiviteter i 2017: Følgende er planlagt: 18. maj udflugt til Minerve, 23. juni Sct. Hans på La Perdrix, julearrangement (dato ikke fastsat), og der kommer helt sikkert et efterårsarrangement, muligvis også et sommerarrangement.
Vi har i det forgangne år indledt et uformelt samarbejde med NIMROS, den anden Skandinaviske forening i området. Det betyder, at vores medlemmer er velkomne til at deltage i NIMROS’ arrangementer uden at være medlem af NIMROS.
Inden jeg fortæller lidt om vores historie har jeg et hjertesuk:
Vi er i en meget vanskelig situation i Union Danoise: Birgitte Sørensen forlader os senere på året efter 8 års bestyrelsesarbejde (heraf en periode som formand). Hanne Martin har deltaget i bestyrelsesarbejdet i 11 år. Vi taler virkeligt om Tordenskjolds soldater, det er ikke vel rimeligt. Mazhar har indvilliget i at tage et år mere, og jeg selv har besluttet at fortsætte to år mere for at bevare kontinuitet, derefter er det slut for mit vedkommende. En forening er kun det, medlemmerne vil, den skal være. Bestyrelsen er til for medlemmerne, men vi har brug for frivillige til at løfte arven og bringe foreningen videre i fremtiden. Jeg skal derfor meget kraftigt opfordre jer alle til at overveje, om I evt. kunne gøre en indsats som bestyrelsesmedlem i Union Danoise, vi har brug for nye frivillige kræfter. Det er klart, at vi her henvender os til dem, der er fastboende. Jeg vil nødig male Fanden på væggen, men sker der ikke noget, er foreningens eksistens i fare inden for nogle få år.
Jeg vil gerne igen i år sige tak til den øvrige del af bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået. Birgitte og Hanne, uden jeres positive gå på mod og enorme erfaring, ville min opgave have været meget sværere. Mazhar tak for dit altid gode humør og villighed til at påtage dig nye opgaver.
Også tak til Nils vores redaktør, der igen i år har lavet et stort og interessant arbejde med vores nyhedsbreve. Endelig tak til vores revisor og revisorsuppleant for deres arbejde.”
Formanden sluttede sin beretning med kort at gennemgå foreningens historie og i øvrigt henvise til det festskrift, der var omdelt i spiserestauranten.
Der var ingen kommentarer til formandsberetningen, som dermed betragtedes som godkendt.

ad 3) Regnskabsaflæggelse og kontingentfastsættelse:
Foreningens kasserer, Birgitte Sørensen, aflagde regnskabet, der balancerede med 21.436,00 € og viste et underskud på 798,00 €. Regnskabet godkendtes enstemmigt af forsamlingen.
Herefter blev budgettet for 2017 forelagt, hvilket viser et underskud på ca. 1250,00 €. Budgettet blev taget til efterretning.

ad 4) Indkomne forslag: Dirigenten fastslog, at der ikke til bestyrelsen var indkommet forslag medlemmerne.

ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Birgitte Sørensen, Mazhar Kristensen og Hanne Martin var på valg. Alle tre modtog genvalg, Birgitte Sørensen dog kun for ét år.

ad 6) Valg af revisor og revisorsuppl.: Ole Ring Nielsen og Ole Kampmann Lassen genvalgtes som hhv. revisor og revisorsuppl.

ad 7) Evt.: Der var intet under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden rettede en tak til dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.
Hermed var den formelle del af aftenen slut, og man kunne gå over til at fejre foreningens 20 års jubilæum.

Dato: 19. april 2017
Dirigent: Paulli Martin
Referent: Hanne Martin