Referat af ordinær generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev afholdt den 28. marts 2018 på Villa Duflot, Perpignan

Klokken 11.00 bød formanden, Leo Skiffard, velkommen til de 48 medlemmer, der var mødt frem til årets generalforsamling.

ad 1) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Paulli Martin, som valgtes enstemmigt. – Dirigenten takkede for valget og kunne efter gennemgang af formalia konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indkaldt i rette tid.

ad 2) Formandsberetning:
”Kære medlemmer, kære venner, jeg vil gerne begynde med, at byde jer alle hjertelig velkommen til vores årlige generalforsamling.

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Hanne Martin, Birgitte Sørensen, Mazhar Kristensen, Nils Jerner og jeg selv. Jeg synes igen i år vi har haft et fremragende godt samarbejde og hjulpet hinanden godt med at arrangere og afvikle årets aktiviteter.

Vi er i øjeblikket ca. 150 medlemmer, hvoraf godt halvdelen er fastboende i Frankrig, resten er fastboende andre steder(DK). Der har været en lille tilbagegang, men der er også kommet nye medlemmer.

Lidt om årets aktiviteter siden sidste generalforsamling:
1. Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, fordelt på Café de La Poste i Perpignan, Café La Paix, Domaine Rombeau og Villa Duflot, som forberedelse til denne generalforsamling.
2. Vi har afholdt følgende aktiviteter:
18. maj, forsøg på en udflugt til Minerve, måtte desværre aflyses på grund af manglende tilmelding.
23. juni, Skt. Hans aften blev igen i 2017 afholdt på vingården La Perdrix mellem Trouillas og Thuir. Vi havde igen hyret Daniel til at stege helt lam og man kunne købe vingårdens produkter til maden. Der var en kort vinsmagning og orientering om stedet af værten André Gil, inden vi gik i gang. Paulli Martin holdt båltalen, vi var 29 deltagere.
3. november, udflugt til Terra Vinea, var først forsøgt som sommerudflugt, der måtte aflyses på grund af manglende tilmelding. Spændende rundvisning i hulerne med guide (russisk, fransk og lidt engelsk), senere frokost på restaurant Lastours, god mad fine omgivelser, vi var 46 deltagere, udmærket.
15. december, vores årlige julearrangement, igen på La Villa Duflot. Vi var 29 deltagere, vi valgte igen dette år at afvikle middagen lidt mere stille uden store juleaktiviteter, bordet var pyntet smukt, og vi havde en meget hyggelig middag. Desværre havde La Villa en lidt dårlig dag. (Referentens korrektion: Arrangementet afholdtes på Domaine Rombeau)

Aktiviteter i 2018, følgende er planlagt lige nu: Forårsarrangement Girona den 15. maj (blomsterfestival), 23 juni Skt. Hans på La Perdrix,, Julearrangement, dato ikke fastsat, der kommer helt sikkert et efterårsarrangement, muligvis også et sommerarrangement.

Vi har i det forgangne år fortsat et uformelt samarbejde med NIMROS, den anden Skandinaviske (Nordiske) forening i området. Det betyder, at vores medlemmer kan deltage i NIMROS arrangementer uden at være medlem i NIMROS. Vi vil i det nye år igen forsøge at informationer fra NIMROS kommer ud til alle vores medlemmer.

Kære medlemmer, som jeg gjorde meget klart ved sidste generalforsamling er foreningens eksistens i fare. Vi mangler medlemmer, der vil deltage i bestyrelsens arbejde. Birgitte forlader os i løbet af året, og jeg udtræder af bestyrelsen.

Vi er alle i bestyrelsen klar over problemet. Vi får ikke tilført nye medlemmer, siden skattereglerne blev ændret i 2009, og vores medlemsskare bliver ikke yngre.

Det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at vi bliver færre og færre danskere i det Sydfranske, hvilket går stærkt ud over medlemstallet i vor forening, der i skrivende stund er blevet reduceret med over 50%. Det er selvfølgelig en trist udvikling, men da den ikke står til at ændre, må vi tage det ad notam og prøve at finde en løsning i overensstemmelse med de tilbageblevne medlemmers ønsker.

Jeg håber dette kan bidrage til, at nogle af jer vil deltage i foreningens arbejde.

Det er helt klart, at bestyrelsen mener vi skal fortsætte med Union Danoise i det Sydfranske.

Vi har modtaget 5 svar på vores medlems-opinionsundersøgelse, tak til de som deltog. Måske ikke imponerende, det skal dog ikke afholde bestyrelsen fra at referere svarene:

1. Besvarelserne viser at medlemmerne synes foreningen udfylder sit formål i henhold til vedtægterne.
2. Besvarelserne viser at foreningen bør bevares i sin nuværende form, evt. med et tættere samarbejde med Nimros uden at tabe vores identitet.
3. Ingen kommentarer til en anden alternativ måde for foreningen.
4. To personer kunne godt se sig deltage i bestyrelsesarbejde, dog ikke muligt, da de kun opholder sig her i ferier.
5. Besvarelserne viser at antallet af arrangementer godt kan reduceres, evt. gøres mere simple: Picnic med madkurve, bare socialt samvær.
6. Besvarelserne viser, der er ingen indvendinger mod en vis formue, arrangementerne er ikke for dyre, kontingent størrelse OK.
7. Besvarelserne viser, der er generelt tilfredshed med hjemmesiden, Nogle kunne tænke sig oplysninger om f.eks. Hjælp til udfyldelse af selvangivelse.
8. Besvarelserne viser at medlemmerne synes oplysningerne i Medlemsnyt er gode og relevante.

Jeg vil gerne igen i år, sige tak til den øvrige del af bestyrelsen for et godt samarbejde i året der er gået. Birgitte og Hanne, uden jeres positive gå på mod og enorme erfaring, ville min opgave have været meget sværere. Mazhar tak for dit altid gode humør og villighed til at tage nye opgaver.
Også tak til Nils vores redaktør og medlem af bestyrelsen sidste halvdel af året, der igen i år har lavet et stort og interessant arbejde med vores nyhedsbreve. Endelig tak til vores revisor og revisorsuppleant for deres arbejde.

Jeg vil her til slut, i forbindelse med min aftrædelse som formand og udtrædelse af bestyrelsen takke samtlige vores medlemmer for den positive og loyale opbakning jeg og min kone personligt har følt og mærket gennem de henvendelser og bemærkninger, der i de tre år jeg har været formand har været henvendt direkte til os.

Tak for god ro og orden Leo Skiffard, formand”

Der var ingen kommentarer til formandsberetningen, som dermed betragtedes som godkendt.

ad 3) Regnskabsaflæggelse og kontingentfastsættelse:
Foreningens kasserer, Birgitte Sørensen, aflagde regnskabet, der balancerede med 19.984,00 € og viste et underskud på 1.452,00 €. Regnskabet godkendtes enstemmigt af forsamlingen.
Herefter blev budgettet for 2018 forelagt, hvilket viser en forventet indtægt på 7.400 € og en udgift på 8.300 €. Budgettet blev taget til efterretning.

ad 4) Indkomne forslag: Dirigenten fastslog, at der ikke til bestyrelsen var indkommet forslag fra medlemmerne.

ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Leo Skiffard og Birgitte Sørensen var på valg, og ingen af dem ønskede genvalg. Nils Chaillet, Kai Nielsen og Paulli Martin blev valgt ind i bestyrelsen.

ad 6) Valg af revisor og revisorsuppleant: Ole Ring Nielsen og Ole Kampmann Lassen genvalgtes som hhv. revisor og revisorsuppleant.

ad 7) Evt.: Der var intet under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden rettede en tak til dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.
Der blev nu serveret apéritifs med div. snacks/amuses bouches, hvorefter vi gik til bords og nød en dejlig 3-retters menu.
Ved afslutningen af måltidet bekendtgjorde Mazhar Kristensen fordelingen af bestyrelsens poster således: Hanne Martin, formand, Nils Chaillet, kasserer, Paulli Martin, sekretær, Mazhar Kristensen, ”alt-mulig-hjælper” og Kai Nielsen som suppleant.

Den 29. april 2018

Dirigent: Paulli Martin
Referent: Hanne Martin