Ordinær Generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling den 17. april 2019 i Union Danoise, afholdt på Mas des Arcades, Perpignan.

Mødet indledtes med, at formanden, Hanne Martin, bød velkommen til de 35 medlemmer, der var mødt frem ved mødets begyndelse kl. 11.30.

ad 1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Leo Skiffard, der valgtes enstemmigt. – Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indkaldt i rette tid.

ad 2) Formandsberetning
Formanden bød de fremmødte hjertelig velkommen og bad derpå alle rejse sig og holde 1 minuts stilhed for 2 afdøde medlemmer af foreningen, Cecile (Kai Nielsens hustru) og Jytte Gosvig.

Beretning:
Endnu en gang velkommen til den årlige ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen har i år valgt at afholde den her på Mas des Arcades, og jeg håber naturligvis, at det bliver en god oplevelse. – En frisk bemærkning fra et medlem var: Nå, er det for at fortsætte temaet fra vores møde den 7. marts om ”livet i Frankrig i den 3. alder”, idet stedet her netop også rummer boliger for ældre !!!
Det er det nu ikke. Selvom vores medlemstal er fortsat faldende, og vi ved jo, at det går den vej. – Men endnu er det ikke nødvendigt at holde vores generalforsamling i en ældrebolig. For så længe der – trods alt – kommer omkring en 25-30 personer til vores arrangementer, agter vi at fortsætte vores arbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Nils Chaillet, Paulli Martin, Mazhar Kristensen og mig selv samt Kai Nielsen som suppl. Bestyrelsens revisor, Ole Ring meddelte os desværre kort før revisionen af regnskabet, at han så sig nødsaget til at holde, men heldigvis trådte vores revisor suppl. Ole Kampmann Lassen til, så regnskabet kunne revideres og godkendes.
Vi har haft 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalfors., alle afholdt på Café de la Paix i Perpignan,
Af aktiviteter kan nævnes:
1. Blomsterudstillingen i Girona den 15. maj med 27 deltagere. Vi havde – som tidligere – lejet en bus, så vi ikke skulle have problemer med at finde P-pladser. Der var bestilt guidet tur til os, men desværre var der lidt misforståelse om mødestedet, så vi fik en ekstra gåtur gennem byen. – Vi fandt dog hinanden, og turen kunne begynde med en smule forsinkelse. – Leje af bus og chauffør betalte foreningen. Deltagerne skulle selv sørge for frokost på én af byens mange restauranter. – Udsmykningen i byen var flot – om end ikke så storslået som tidligere år. Vejret var fint, og jeg tror, at alle trods alt havde en god dag.
2. Sankt Hans blev atter afholdt på Domaine de la Perdrix ved Trouillas. Der var 24 deltagere, og traditionen tro rullede Pom-Pom frem med grillen og det grillstegte lam. Før spisningen hørte vi lidt om stedets drift og fik lov at smage på nogle af vinene med en lille appetitvækker til. Desværre var der gået lidt misforståese i Birgittes bestilling af det lille orkester fra Trouillas, men vi klarede os med båndmusik, og det gik ganske fint. Vi fik også sunget Midsommervisen, som det sig hør og bør. En dejlig aften med en god stemning.
3. Den 15. juli fik vi stablet en lille afskeds sammenkomst på benene, idet vi gerne fra bestyrelsens side ville sige ”pænt farvel” til Birgitte Sørensen, der havde valgt at flytte tilbage til Danmark efter mange år i det sydfranske. Det lykkedes at blive 17 deltagere til sammenkomsten – det var jo et lidt uheldigt tidspunkt på året at finde medlemmer hernede, men vi fik en god eftermiddag sammen på Vila Duflot, som stillede an med en apéritif og lidt godt til ganen. – Formanden holdt en takketale til Birgitte for mange års dejligt samarbejde, Paulli Martin takkede Birgitte for det gode samarbejde under hans formandstid, og til sidst holdt Birgitte en tale, hvori hun bl.a. fortalte lidt om sin beslutning om at flytte tilbage til Danmark.
4. Den 18.-19. oktober forsøgte bestyrelsen at stable et besøg i Toulouse på benene. Der var fin interesse ved forhåndstilmeldingerne. Vi havde fået arrangeret overnatning på et hotel, og Inge Andersen, som er ret godt kendt i byen, var os behjælpelig med at lave en byvandring. Det skulle nu snart vise sig, at det rent praktisk ikke kunne gå op. Vi havde undersøgt forskellige muligheder for transport, men der var ikke rigtig noget, der kunne passe ind i planen tidsmæssigt og prismæssigt med off. transport. Der ville være for store afstande at vandre med bagage til hotellet, for lange ture mellem de forskellige seværdigheder, og busleje ved det busselskab, vi tidl. havde anvendt var svimlende høje. – Så vi så os nødsaget til at stoppe planlægningen der og annullere arrangementet.
I stedet valgte vi at komme med endnu et udspil i oktober, nemlig den 23., hvor vi i egne biler kørte til Nordspanien, nærmere betegnet til vinproducenten Oliveda, hvor vi fik en interessant rundvisning og forklaring på, hvordan man bl.a. fremstiller firmaets Cava. Derefter var der vinsmagning/Cavasmagning i deres bygning i byen, der også rummer et interessant museum. Og så var vi sultne, og turen gik mod Cantaloups til restaurant Can Pau, hvor der ventede os en lækker 3-retters menu. Vi var 22 deltagere på denne tur.
5. Og så er vi nået til julearr. den 7. dec., hvor vi kl. 13.00 mødtes på restaurant le Grain de Folie i Perpignan. Det var vores første besøg der, men der var vist ingen tvivl om, at det var et dejligt sted, ikke stort, men dog stort nok til, at vi kunne være 32 deltagere. Der var enighed om, at det var en lækker menu og dejlige vine. Vi sang et par julesalmer, og Paulli Martin læste juleevangeliet, inden vi ønskede hinanden glædelig jul og skiltes.
6. Den 7. marts her i år, var vi atter på le Grain de Folie, nu med et helt andet tema. Nemlig ”ældreårene” eller den 3. alder, som nogle kalder det. Vi havde i bestyrelsen talt om, hvor forkert et billede danskerne hernede har, af det franske system, når vi evt. når til ældreplejen ! og afslutningen på livet. Så vi bestemte os for at undersøge sagen noget grundigere. Vi delte opgaverne imellem os, så vi fik belyst de muligheder, her findes for bolig, når man har solgt sit hus/lejlighed, og vi berørte også – om end lidt kort – de forskellige muligheder for en tillægsforsikring (Mutuelle) og til sidst: hvilke muligheder har en pårørende at vælge imellem ved begravelse/bisættelse. – Vi var 36 deltagere til mødet, og det var vores klare indtryk, at der var behov for at få sat nogle ting på plads. Vi havde nogle få brochurer fra et af de kendte Senior-bosteder i Perpignan samt et fint tilbud fra stedets ledelse om at prøve at bo i en gæstelejlighed i en uge for et meget, meget rimeligt beløb. Bestyrelsen har fået flere tilkendegivelser efter arrangementet med tak for god information.
7. Og som sidste arr. i denne runde er vi nået til i dag, hvor vi afholder den årlige generalforsamling.

For året 2019 har vi allerede nu planlagt Sankt Hans den 23. juni – i år på Mas Baux i Canet de Roussillon. Vi har for mange år siden besøgt stedet, som producerer dejlige vine, nu også Bio-vine,der hår opnået flotte medaljer. Igen i år har vi hyret Pom-Pom til at rulle grillen ud, i år griller han pattegris til os. Men ellers er det som de seneste år os selv, der medbringer service og tilbehør til det grillede kød. Der bliver naturligvis vinsmagning og mulighed for køb af vine til maden. Nærmere kommer i indbydelsen.
Og så pusler vi med at tage vores gamle tradition om pic-nic tur op igen. Det er et gennemgående ønske fra medlemmernes side, at vi genoptager de arrangementer, og en tur til sommer er allerede i støbeskeen. Ellers må vi se, hvad året bringer, og om deltagelse i arrangementerne viser, at der er interesse for fortsat at have den danske forening.
Det har heldigvis vist sig, at nogle af Nimros’ medlemmer også har fundet vej til vores arrangementer. Vi sender hver gang vores indbydelse til Nimros’ bestyrelse, men desværre kniber det stadig lidt ”den anden vej”. Jeg ved, at flere af vores medlemmer også er medlemmer hos Nimros. Det vil være glædeligt, hvis der kunne blive et lidt tættere samarbejde og mulighed for at deltage i flere arrangementer, hvis det skulle ønskes.
Tak for ordet.

ad 3) Regnskabsaflæggelse og kontingent fastsættelse.
Foreningens kasserer, Nils Chaillet, aflagde regnskabet, der balancerede med 19.325 Euro og viser et underskud på 659 Euro. – Regnskabet godkendtes enstemmigt af forsamlingen. Herefter forelagdes budget for 2019, som viser et underskud på 1785 Euro. Budgettet blev taget til efterretning.
Kontingentet blev fastsat uændret for det kommende år. Foreningens konto i Nordea blev diskuteret og forsamlingen accepterede, at bestyrelsen ønskede at lukke denne konto.

ad 4) Indkomne forslag.
Dirigenten fastslog, at der ikke til bestyrelsen var indkommet forslag fra medlemmerne.

ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Mazhar Kristensen var på valg og oplyste, at han ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes Anni Hansen (tidl. bestyrelsesmedlem).

ad 6) Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ole Kampmann Lassen valgtes til revisor, og Jørgen Thyge Johansen til revisor suppleant.

ad 7) Evt.
Der var intet under dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden rettede en tak til dirigenten for ledelse af generalforsamlingen. Endvidere oplyste formanden, at bestyrelsen allerede havde konstitueret sig således:
Hanne Martin, formand, Nils Chaillet, sekretær, Anni Hansen, kasserer, Paulli Martin uden portefølje samt Kai Nielsen som suppleant.

Prades, den 21. april 2019

Dirigent: Leo Skiffard
Ref.: Paulli Martin