Vedtægter

Foreningens vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 1. april 2015

1)

Foreningens navn er Union Danoise Roussillon-Languedoc Sud. Den blev stiftet den 16. april 1997 af en kreds af danskere som en nonprofit-forening. Foreningen er omfattet af fransk lov af 1. juli 1901 og forordning af 16. august 1901.

2)

Foreningen har til formål gennem sit virke at styrke og udbygge private relationer mellem herboende danskere og andre danske med tilknytning til området.

3)

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse, medmindre andet besluttes af bestyrelsen og stadfæstes på den efterfølgende ordinære generalforsamling. Foreningens værneting er retskredsen i Perpignan.

4)

Alle, der opfylder betingelserne i § 2, kan søge optagelse som medlemmer. Bestyrelsen behandler indkomne anmodninger om optagelse på sine møder og træffer beslutning herom.

5)

Foreningens medlemmer betaler et årskontingent, hvis størrelse for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

6)

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

7)

Foreningens medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen foreslå en person udnævnt til æresmedlem, hvilket efterfølgende behandles på ordinær generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

8)

Medlemskab af foreningen ophører ved skriftlig udmeldelse eller fortabes på grund af manglende kontingentbetaling. Et medlem kan af et flertal i bestyrelsen ekskluderes på grund af udvist opførsel til skade for foreningen. En sådan eksklusion kan om ønsket af den ekskluderede indbringes for en generalforsamling.

9)

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på ordinær generalforsamling. Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. For at sikre kontinuitet i foreningens arbejde vælges hvert år på generalforsamlingen normalt kun halvdelen af bestyrelsen. Genvalg er muligt i op til 4 valgperioder (8 år).

10)

Bestyrelsen holder møde mindst 3 gange om året. Indkaldelse skal ske skriftligt og med indeholdelse af dagsorden for mødet. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmetallet lige, er formandens stemme afgørende.

11)

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og omfatter samtlige medlemmer af foreningen. Generalforsamlingen indkaldes pr. brev eller mail med mindst 4 ugers varsel og skal indeholde en dagsorden for mødet samt vedlægges revideret regnskab for det foregående år og budget for det kommende år. Dagsorden for ordinær generalforsamling er følgende:
1) Valg af dirigent
2) Årsberetning ved formanden.
3) Regnskabsaflæggelse ved kassereren. Forelæggelse af budget samt beslutning om kontingent for det kommende år.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6) Valg af revisor og 1 suppleant, begge for 1 år.
7) Evt.
Alle afgørelser (se dog § 13) træffes ved simpelt stemmeflertal. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt i god tid forinden og senest den 15. januar.

12)

Formanden skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis han/hun eller et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller hvis en fjerdedel af foreningens medlemmer anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i overensstemmelse med reglerne for ordinær generalforsamling.

13)

Foreningen kan opløses med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor dette punkt fremgår af dagsordenen. Der skal udpeges én eller flere likvidatorer, som overdrager evt. aktiver i henhold til artikel 9 i lov af 1. juli 1901 og forordning af 16. august 1901.