Referat af ordinær generalforsamling 2014

Afholdt den 16. april 2014 på Domaine de Rombeau, Rivesaltes.

Kl. 16.30 præcis bød formanden Birgitte Sørensen hjertelig velkommen til de 87 fremmødte medlemmer og gæster. Formanden rettede en særlig velkomst til ”diplomatiet” repræsenteret ved Danmarks ambassadør i Paris, Anne Dorte Riggelsen, til vores nye konsul M. Jérôme de Bardiés-Montfa med hustru og til den afgåede konsul Hubert Laban de Noëll med hustru.
Herudover havde formanden den glæde at byde advokat Max Klinker fra Nice velkommen til generalforsamlingen.

Formanden gennemgik kort programmet, som grundet en stram tidsplan for Ambassadør Anne Dorte Riggelsen, havde rykket selve generalforsamlingen til 17.30.

I formandens tale til ambassadør Anne Dorte Riggelsen, først på dansk og derefter på fransk, udtrykte hun glæde over, at ambassadøren havde lyst til at besøge vores forening i ”udkants-Frankrig”, da Pyrenées Orientales er et relativt ubeskrevet blad i de fleste danskeres bevidsthed.

Ambassadøren var en meget spændende taler, og en kvinde med en stærk udstråling, som det var en fornøjelse at lytte til. Hun talte meget bredt om forholdet Danmark-Frankrig og om, at hun i mange situationer fandt, at Danmark fremstod som en rollemodel for Frankrig. Desuden kom hun ind på krisen i Ukraine og de følger, den kunne trække efter sig rent finansielt. – Efter indlægget var der spørgetid, og nogle få medlemmer benyttede sig af lejligheden til at stille spørgsmål om bl.a. opsigelsen af dobbeltbe-skatningsaftalen landene imellem. Hendes kommentar var, at det havde hun naturligvis ingen indflydelse på, men at hun i øvrigt mente, at ”man” skulle blive ved med at presse Danmark for en afgørelse og for at gå til forhandlingsbordet.

Formanden takkede Anne Dorte Riggelsen for indlægget og præsenterede derefter vores nye konsul fra Toulouse, som derefter fik ordet for en kort præsentation af sig selv. – Efter formandens tak til konsulen talte hun til vor afgåede konsul M. Hubert Laban de Noëll, hvori hun bl.a. talte om hans betydning for vores forening. at han blandt danskerne hernede altid blev omtalt som ”konsulen”, og at de fleste af os kendte til hans og hustruens smukke residens i Perpignan. Formanden fortalte om gaven, som foreningen ville overrække ham, idet der var en lille historie bag: Ved et besøg med Union Danoise på et glaspusteri i Palau del Vidre, viste det sig, at man mundblæste smukke karafler til en eksklusiv butik i København. Til at fylde på karaflen havde bestyrelsen indkøbt en god flaske Banyulsvin. Et fint symbol på forbindelsen mellem Pyrenées Orientales og Danmark.

Formanden sluttede sin tale med at udnævne vores tidligere konsul til æresmedlem af Union Danoise.

Den afgåede konsul M Hubert Laban de Noëll holdt derefter en flot takketale, hvori han omtalte den allerførste begyndelse til Union Danoise. Han omtalte sit samarbejde med de tidligere formænd i foreningen, og han havde været glad for de år, han som dansk konsul havde kunnet deltage i vores generalforsamlinger. Efter formandens tak til vores tidligere konsul var der overrækkelse af vingaver til ”diplomatiet” samt en buket blomster til Mme Laban de Noël.

Herefter var der en ”strække ben pause”, inden den egentlige generalfor-samling fandt sted.

Generalforsamlingen

Ad 1) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog advokat Max Klinker, Nice, som enstemmigt blev valgt. Dirigenten takkede for valget og kunne efter gennemgang af formalia konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2) Formandsberetning.

Kære medlemmer,
Først en stor tak for flot opbakning og deltagelse i årets arrangementer. Det har været en stor glæde for bestyrelsen at se det fine fremmøde gennem stort set hele året.

Ikke mindst i relation til, at vores forening går en fremtid i møde, som vi ved vil indebære et fald i medlemstallet. En væsentlig del af vores medlemmer slog sig ned her for mellem 15 og 20 år siden for at nyde pension og otium i de dejlige omgivelser og det skønne klima. I dag har mange nået en alder, hvor det føles mest trygt, at skulle tilbringe sin alderdom blandt familie og børn i Danmark og uden en kulturel og sproglig barriere.

Det er helt forståeligt, men betyder også, at vi for tiden ser et stort antal medlemmer vende næsen hjemad. Og denne udvikling vil fortsætte – ingen tvivl derom. Vi ønsker de hjemvendte alt det bedste og nogle dejlige år med familien tæt på.

Union Danoise har i dag 250 medlemmer og selvom der er en pæn nedgang i medlemstallet som følge af førnævnte situation, så har der også været tilgang af nye medlemmer, hvilket glæder os meget. Vi siger derfor velkommen til 17 nye medlemmer, som vi håber at se i fremtiden og også håber får glæde at at være med.

I Juli måned mistede vi desværre ganske pludseligt Leif Jensen, der blot få uger forinden havde holdt en flot tale for os Sankt Hans aften. Lad os mindes Leif med et øjebliks stilhed.

I løbet af året er der afholdt 8 arrangementer med et gennemsnitligt deltagerantal på 42.

I januar bowling
I marts generalforsamling
I maj måned var vi i Perelada i Spanien
I juni holdt vi Sankt Hans hos Anni og Jørgen
I juli gik sommerudflugten til Abbayé Fontfroide
I september var vi på udflugt med overnatning til Lac des Bouillouses
I november var vi på Glas og kunst besøg I Palau del Vidre og Collioure
I December vores traditionelle jule arrangement

Medlemsnyt under ledelse af vores dygtige redaktør Nils Chaillet er udkommet 4 gange i 2013.

Situationen omkring dobbeltbeskatningen af danske pensioner er status quo og der er ikke nogen udsigt til at det ændres.

De som læser Klaus Vilners nyhedsbreve vil vide, at der hverken fra fransk eller dansk side vises vilje til at ændre på den. Det betyder også at vores forening ikke kan forvente medlemstilgang i form af fastboende pensionister. Vi har derfor nogle fremtidige udfordringer med at tilpasse foreningens aktiviteter til medlemmernes behov.

Vi har i løbet af året arbejdet på at få intensiveret samarbejdet med vores venner i de øvrige skandinaviske foreninger, herunder især Nimros og Scand’oc, og det arbejde vil forsætte, så vi kan få større glæde af hinandens arrangementer.

Derudover opfordrer vi fortsat til, at medlemmerne byder ind med idéer til arrangementer, og såfremt man selv kunne tænke sig at stå for et arrangement, så hilses det også meget velkomment.

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et fornemt samarbejde og en flot indsats i året.

Der var ingen kommentarer til formandens beretning og forsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3) Regnskabsaflæggelse og kontingent. Foreningens kasserer, Ditte Marie Ditlevsen, var desværre ikke tilstede på grund af sygdom, så formanden aflagde regnskabet. Det udviste et overskud på 2.555,89 € og foreningens formue udgjorde pr 31.12.2013 20.887,72 €. Regnskabet godkendtes enstemmigt af forsamlingen. Derefter fremlagde formanden et budget for 2014, udvisende et overskud på 1.845 € – og som indebar et uændret kontingent. Det blev taget til efterretning af forsamlingen.

Ad 4) Indkomne forslag. Ingen.

Ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Anni Hansen, der ikke ønskede genvalg, samt Nils Chaillet. Nils Chaillet ønskede også at fratræde det egentlige bestyrelsesarbejde, men ville gerne fortsætte som suppleant.

Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Leo Skiffard med akklamation.

Ad 6) Valg af revisor og suppleant. Foreningens revisor Bent Løfqvist ønskede ikke genvalg, og Ole Ring Nielsen blev valgt ind som revisor. Ole Kampmann-Lassen genvalgtes som revisorsuppleant.

Ad 7) Evt. Vagn Rosendahl foreslog, at foreningen fik trykt visitkort med foreningens web-adresse samt formandens mailadresse. Disse visitkort skulle/kunne udleveres til de medlemmer, der ønskede det, idet idéen var, at man kunne give dem til de danskere, man mødte ”på sin vej”, og som endnu ikke var medlem af Union Danoise.

Et andet medlem af foreningen, Mazhar Kristensen, Saint Cyprien, tilbød sin assistance som ”Alt-mulig-mand” . Hans tlf.nr. findes på medlemslisten. Desuden oplyste Torben Næss, at der var kommet en ny behandling mod slidgigt ved indsprøjtning af blodplader.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for indlæg samt for god orden undervejs. Generalforsamlingen hævedes, og formanden takkede dirigenten for altid velvilligt at stille sig til rådighed.

Den formelle del af generalforsamlingen var hermed slut, og man gik til apéritif’en og senere til bords til en 3-retters menu. Ca. kl. 21.00 blev der spillet op til dans af ”Nostalgia”.

____________________________ ________________________
Dirigent Max Klinker Referent Hanne Martin